سایتهای دانشگاههای دولتی کشور

ردیف

دانشگاه

نشانی اینترنتی

1

دانشگاه اراک

www.araku.ac.ir

2

دانشگاه ارومیه

www.urmia.ac.ir

3

دانشگاه اصفهان

www.ui.ac.ir

4

دانشگاه الزهرا علیها سلام

www.azzahra.ac.ir

5

دانشگاه ایلام

www.ilam.ac.ir

6

دانشگاه امام حسین علیه السلام

www.ihu.ac.ir

7

دانشگاه امام صادق علیه السلام

www.isu.ac.ir

8

دانشگاه بو علی سینا همدان

www.basu.ac.ir

9

دانشگاه بیرجند

www.birjand.ac.ir

10

دانشگاه بین المللی ایران

www.iranu.com

11

دانشگاه بین المللی چابهار

www.iuc.ac.ir

12

دانشگاه بین المللی امام خمینی

www.ikiu.ac.ir

13

دانشگاه تبریز

www.tabrizu.ac.ir

14

دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir

15

دانشگاه تربیت معلم سبزوار

www.sttu.ac.ir

16

دانشگاه تهران

www.ut.ac.ir

17

دانشگاه تهران، دانشکده پزشکی، موسسه سرطان

www.cancer-institute.ac.ir

18

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

www.kntu.ac.ir

19

دانشگاه جامع علمی کاربردی

www.itrws.com

20

دانشگاه رازی کرمانشاه

www.razi.ac.ir

/ 0 نظر / 3 بازدید