استاندارد بین المللی ISO22000:2005 قسمت سوم

- طرح ریزی و تحقق محصولات ایمن

7-1- کلیات

سازمان باید فرآیندهای مورد نیاز برای تحقق محصولات ایمن را  طرح ریزی و توسعه دهد.

سازمان باید اثر بخشی فعالیتهای طرح ریزی شده و هر گونه تغییر در این فعالیتها را استقرار، اجراء و تضمین نماید. این فعالیتها شامل PRP ها، PRP های عملیاتی ویا طرح HACCP  می شوند.

7-2- برنامه های پیش نیازی(PRPs)

7-2-1- نیازمندیهای کلی

سازمان باید برای کمک به کنترل موارد زیر، PRP ها را ایجاد ، استقرار و حفظ نماید :

الف ) احتمال رسیدن مخاطرات ایمنی غذا به محصول از طریق محیط کار ،

ب ) آلودگیهای بیولوژیک ، شیمیایی و فیزیکی محصولات شامل آلودگی متقاطع بین محصولات ،و

ج ) سطوح تعیین شده مخاطرات ایمنی غذا در محصولات و محیط فرآوری محصول .

7-2-2- برنامه های پیش نیازی(PRPs) باید :

الف ) با نیازهای سازمان برای ایمنی غذا متناسب باشند ،

ب ) متناسب با حجم یا اندازه و نوع فعالیت و ماهیت محصولات ساخته شده باشند.

ج ) در کل سیستم تولید، هم برنامه هایی که بطور عمومی اجرا میشوند و هم برنامه هایی که برای محصول خاص یا خطوط عملیاتی خاص کاربرد دارند ، استقرار یافته باشند، و

د ) توسط اعضاء تیم ایمنی غذا تایید شده باشند.

سازمان باید کلیه الزامات قانونی و مقرراتی مرتبط با موارد بالا را مشخص نماید .

7-2-3- هنگام انتخاب و تعیین PRP ها سازمان باید اطلاعات مناسب و در دسترس موجود ( مانند قوانین ، الزامات مشتری ، راهنماها ، اصول و دستورالعمل های کمیسیون CODEX ، استانداردهای ملی و بین المللی و درون بخشی)  را در نظر بگیرد.

یاد آوری: پیوست C لیستی مرتبط از انتشارات کدکس را ارایه می دهد.

سازمان باید موارد ذیل را هنگام استقرار این برنامه ها در نظر بگیرد :

الف ) جانمایی و نحوه ساخت و ساز ساختمانها وتجهیزات جانبی ،

ب ) جانمایی وسایل ، شامل فضاهای کاری و تسهیلات مرتبط با پرسنل ،

ج ) تامین هوا ، آب ، انرژی و دیگر موارد عمومی مصرفی ،

د ) خدمات پشتیبانی شامل دفع ضایعات و فاضلاب،

ه ) مناسب بودن ابزار و امکانات و دسترسی لازمه برای نظافت ، نگهداری و اقدامات پیشگیریانه ،

و ) مدیریت مواد خریداری شده (مانند: مواد اولیه ، افزودنی ها ، مواد شیمیایی و مواد بسته بندی ) ، مدیریت منابع (مثل: آّب هوا ،  بخار ، یخ و .. ) ، مدیریت ضایعات (ضایعات، پساب ) و مدیریت جابجایی محصولات( انبارش وحمل ونقل) ،

ز ) اقدامات لازم جهت جلوگیری از آلودگی متقاطع ،

ح ) شستشو و ضدعفونی ،

ط ) کنترل آفات و حیوانات موذی ،

ی ) بهداشت فردی ،

ک ) سایر موارد در صورت نیاز .

نحوه تصدیق برنامه های پیش نیازی باید طرح ریزی شده باشند ( بند 7-8 ) و باید در مواقع لزوم تغییر یافته و بازنگری شود ( بند 7-7 ). سوابق تصدیق و بازنگری باید نگهداری شوند.

مستندات باید به طور خاص نحوه مدیریت برفعالیتهای تعیین شده درPRP ها را مشخص کرده باشند .

7-3- مراحل مقدماتی تجزیه و تحلیل مخاطره

7-3-1- کلیات

تمام اطلاعات مربوطه که برای تجزیه و تحلیل مخاطره مورد نیاز میباشند باید جمع آوری ، حفظ ،به هنگام و مستند شوند. سوابق باید حفظ شوند .

7-3-2- تیم ایمنی غذا

تیم ایمنی غذا باید تعیین گردد.

 این تیم باید دانش و تجربه چند جانبه در زمینه توسعه و استقرار سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را دارا باشد. این شامل مواردی است( که البته فقط محدود به موارد فوق، نمیشود) همچون محصولات سازمان ، فرآیندها ، تجهیزات و مخاطرات ایمنی مواد غذایی که در دامنه کاربرد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی، قرار دارند.

سوابق دال بر اینکه تیم ایمنی غذا دارای تجربه و دانش مورد نیاز میباشد ، باید نگهداری شود (بند 6-2-2 ).

 7-3-3- خصوصیات فرآورده

7-3-3-1- مواد خام ، ترکیبات و مواد در تماس با محصول

تمام مواد خام ، ترکیبات و مواد در تماس با مواد غذایی باید جهت ارزیابی و شناسائی مخاطرات بطور دقیق در مستندات  توصیف گردند(بند7-4 ) و باید در صورت امکان در برگیرنده مطالب ذیل باشد :

الف ) خصوصیات بیولوژیکی ، شیمیائی و فیزیکی ،

ب ) ترکیبات محصولات فرموله شده شامل ، مواد افزودنی  مواد جایگزین وتسهیل کننده های فرآوری ،

ج ) منشاء (origin)  ؛

د ) روش تولید ،

ه ) روشهای بسته بندی و تحویل ،

و) شرایط نگهداری و عمر ماندگاری؛

ز ) آماده سازی ویا جابجایی قبل از مصرف یا فرآوری ،

ح ) معیارهای پذیرش مرتبط با ایمنی مواد غذایی یا مشخصات مواد و ترکیبات خریداری شده مناسب برای مورد مصرف.

سازمان باید نیازمندیهای قانونی و مقرراتی ایمنی مواد غذایی مرتبط با موارد بالا را تعیین نماید .

مشخصات باید به روز نگهداری شود از جمله وقتی که مورد نیاز باشد، مطابق با نیاز مندی بند 7-7 .

7-3-3-2- مشخصات محصول نهایی

مشخصات محصولات نهایی باید تعریف و مستند شده باشند تا در هنگام تجزیه و تحلیل مخاطره بکار روند(بند7-4 ). این اطلاعات در صورت امکان شامل موارد زیر می باشند:

الف ) نام محصول یا هر عنوان مشخص کنندۀ مشابه ،

ب ) ترکیبات ،

ج ) خصوصیات بیولوژیکی ، شیمیائی و فیزیکی ، که مرتبط با ایمنی مواد  غذایی باشد ،

د ) شرایط نگهداری و عمر ماندگاری محصول،

ه ) بسته بندی ،

و ) برچسب زنی مرتبط با ایمنی غذا ویا دستورالعمل جابجایی ، اماده سازی و مصرف ،

ز ) روشهای توزیع ،

سازمان باید نیازمندیهای قانونی و مقرراتی ایمنی مواد غذایی مرتبط با موارد بالا را تعیین نماید .

مشخصات باید به روز نگهداری شود از جمله وقتی که مورد نیاز باشد، مطابق با نیاز مندی بند 7-7 .

7-3-4- موارد مصرف

موارد مصرف متعارف محصول ، نحوه مصرف متعارف محصول نهایی و هر گونه مصرف احتمالی نادرست و یا سوء استفاده از محصول نهایی که به نظر میرسد هنگام استفاده پیش آید ، باید در نظر گرفته شده و همچنین در مستندات مرتبط با تجزیه و تحلیل مخاطره تشریح شوند . ( بند 7-4 )

گروههای استفاده کننده و در صورت امکان مصرف کنندگان هر دسته از محصولات یا محصول باید مشخص شده باشند. و به گروههای مصرف کنندگان آسیب پذیر باید اطاعات لازم در زمینه مخاطره خاص ایمنی غذا داده شود.

مشخصات باید به روز نگهداری شود از جمله وقتی که مورد نیاز باشد، مطابق با نیاز مندی بند 7-7.

7-3-5- نمودارهای جریان تولید ، مراحل فرآیند و اقدامات کنترلی

7-3-5-1- نمودارهای جریان تولید

این نمودارها باید برای مواد و محصولاتی که در دامنه کاربرد سیستم مدیریت ایمنی غذا قرار دارند ، ترسیم شوند. نمودارهای جریان تولید باید مبنایی جهت ارزیابی امکان وقوع، افزایش یاشروع  مخاطرات ایمنی مواد غذایی را فراهم نمایند.

نمودارهای جریان تولید باید واضح ، صحیح و به مقدار کافی بیانگر جزئیات باشند . نمودارهای جریان تولید باید در صورت امکان دربرگیرنده موارد ذیل باشند :

الف ) توالی و تاثیرات متقابل تمام مراحل عملیات .

ب ) هر فرآیند یا عملیات تامین شده از منابع برون سازمانی و فعالیت پیمانکاری ،

ج ) جاهائیکه مواد اولیه خام ، ترکیبات و یا مواد حد واسط وارد جریان میشوند،

د) جاهائیکه دوباره کاری و سیکل مجدد صورت میگیرید ،

ه ) جاهائیکه محصولات نهایی، محصولات حدواسط ، محصولات جانبی و ضایعات از خط تولید خارج میشوند .

در انطباق با بند 7-8 ، تیم ایمنی غذا باید صحت نمودارهای جریان تولید را با بررسی در محل تصدیق نماید . نمودارهای جریان تولید تصدیق شده باید بعنوان سوابق نگهداری شود .

/ 0 نظر / 5 بازدید