سایتهای مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی

توضیحات

نام سایت

ردیف

معاونت ترویج و آموزش سازمان جهاد کشاورزی

www.tarvij.com

1

جهاد کشاورزی شهرستان بابل

www.babol-agri-jahad.ir

2

اتاق فکر سازمان جهاد کشاورزی

www.ajt.ir

3

وزارت جهاد کشاورزی

www.maj.ir

4

روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی

www.pr.agri-jahad.ir

5

معاونت ترویج و نظام بهره برداری دفتر برنامه ریزی رسانه های ترویجی

www.irantarvij.ir

6

معاونت ترویج و نظام بهره برداری شبکه اطلاع رسانی کشاورزی

www.iranagrin.ir

7

معاونت ترویج و نظام بهره برداری خبرگزاری کشاورزی ایران

www.agrinews.ir

8

معاونت امور دام

www.agri-jahad.ir/dam/index.htm

 

9

مرکز اصلاح نژاد دام کشور

www.abc.org.ir

10

معاونت آب و خاک

www.soil-water.gov.ir

11

دفتر امور اقتصادی - معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی

www.facility.agri-jahad.ir

 

12

مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی-معاونت صنایع عمران و توسعه روستایی

www.mech.agri-jahad.ir

13

دفتر امور گل و گیاهان زینتی، دارویی و قارچهای خواراکی

www.agri-jahad.ir/flower_fa.htm

14

صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

www.sfida.ir

15

شرکت سهامی شیلات ایران

www.shilat.com

 

16

شرکت سهامی فرش ایران

www.irancarpet.ir

17

شرکت ابریشم

www.iransc.com

18

شرکت سهامی صنایع شیر ایران

www.irandairy.com

19

سازمان تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی

www.areeo.or.ir

20

سازمان دامپزشکی کشور

www.ivo.org.ir

21

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

www.frw.org.ir

22

سازمان مرکزی تعاون روستایی

www.corc.ir

23

سازمان حفاظت محیط زیست

www.ir-doe.org

 

24

/ 0 نظر / 31 بازدید