سایتهای دانشگاههای علوم پزشکی کشور

توضیحات

نام سایت

ردیف

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

http://ajums.ac.ir

1

دانشگاه علوم پزشکی اراک

http://www.arakmu.ac.ir

2

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

http://www.arums.ac.ir

3

دانشگاه علوم پزشکی بابل

http://www.mubabol.ac.ir

4

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

http://www.bums.ac.ir

5

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

http://www.bpums.com

6

دانشکده علوم پزشکی فسا

http://www.fums.ac.ir

7

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

http://www.qums.ac.ir

8

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

http://www.gums.ac.ir

9

دانشکده علوم پزشکی گناباد

http://www.gums.ac.ir

10

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

http://www.goums.ac.ir

11

دانشگاه علوم پزشکی همدان

http://www.umsha.ac.ir

12

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

http://www.hums.ac.ir

13

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

http://www.medilam.ac.ir

14

دانشگاه علوم پزشکی ایران

http://www.iums.ac.ir

15

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

http://www.mui.ac.ir

16

دانشکده علوم پزشکی جهرم

http://www.jums.ac.ir

17

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

http://www.kaums.ac.ir

18

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

http://www.kmu.ac.ir

19

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

http://www.kums.ac.ir

20

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

http://www.muk.ac.ir

21

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

http://www.lums.ac.ir

22

/ 0 نظر / 2 بازدید